วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 1 : แนะนำรายวิชาและเครื่องมือการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
 (Information Management for Education : IME)
ครั้งที่ 1

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้-มีการแนะนำตัวของอาจารย์
 -มีการแนะนำรายละเอียดวิชา (มคอ.3)
 -มีการแนะนำการเป็นสมาชิกของ elearning ของรายวิชา
 -มีการแนะนำการเป็นสมาชิกของ Google+
 -มีการแนะนำการใช้ blogger และวิธีการใช้งานต่างๆ
 -มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศในด้านการศึกษา
 -มีการแนะนำเครื่องมือสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษา

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 4

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้         -ทำแบบทดสอบ pretest ก่อนเข้าสู่บทเรียน
         -บรรยายในหัวข้อ ระบบสารสนเทศ  โดยมีหัวข้อดังนี้
 • แนวคิดของระบบสารสนเทศ
 • องค์ประกอบของสารสนเทศ
 • ความสำคัญของระบบสารสนเทศ
 • คุณลักษณะของสารสนเทศ
 • ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
 • ระดับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 • ประเภทของระบบสารสนเทศ
-มอบหมายงานประจำบท โดยใช้ แอปพลิเคชั่น Cacoo ในการจัดทำ
-มอบหมายโครงงานทีมให้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 5

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ •  การพูดคุยเกี่ยวกับโครงงาน ว่าจะพัฒนาระบบอะไร  เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน การพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด เป็นต้น 
 • แน่ะนำแบบฟอร์มในการสร้างโครงงาน เช่น ปกนอก ปกใน บทที่ 1 บทนำ,บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องทำแบบไหน อย่างไร
 • บรรยายในหัวข้อ Project-Based Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
                        -การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ว่าเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใด
                        -ทักษะของผู้เรียนในการเรียนรู้มีอะไรบ้าง
                        -บทบาทครูในการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นแบบใด
                        -ปัญหาของครูในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
                        -รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีแบบใดบ้าง
 • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องกระบวนการพัฒนาสารสนเทศ 
 • บรรยายและให้ฝึกปฏิบัติใน การเขียนเว็บด้วยภาษาHTML กับ ภาษา PHP เบื้องต้น    และได้แนะนำเว็ปไซต์ในการเรียนรู้เพิ่มเติ่ม                  
 • มอบหมาย การบ้านบทที่ 3 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้ทำงานเป็นทีม โดยศึกษากรณีศึกษาผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้สรุป และนำเสนอในคาบต่อไป

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 การทำงานเป็นทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 6


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันนี้(26-1-60)ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ(ห้องสมุด) ชั้น 3-4 ซึ่งเป็นห้องสืบค้น โดยแต่ละกลุ่มจะทำงานกันในห้องสืบค้น ซึงในห้องสืบค้นจะมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่คนที่มาทำงาน ซึ่งอาจารย์ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning: PjBL) ร่วมกับรูปแบบ Team-based Learning: TBL) เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นทีมโดยจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าหัวหน้าทีมได้แบ่งหน้าที่การทำงานให้แต่ละคน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน หากไม่เข้าใจในประเด็นหัวข้อ

ซึ่งในวันดังกล่าวสมาชิกในทีมครูคอมยุคใหม่มาทำงานดังนี้

 1. นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง รหัส 405709001
 2. นางสาวยามีลา อาแซ รหัส 405709017
 3. นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ รหัส 405709021 
 4. นางสาว พาอีซะห์ สะแม รหัส 405709023
 5. นางสาว อัสมาดี สาหะ รหัส 405709036

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 การนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 7


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


 วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของข้าพเจ้าได้ออกไปนำเสนอเป็นทีมที่ 3 จากทั้งหมด 5 ทีม
         ซึ่งวันนี้ทีมครูคอมยุคใหม่ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของ                      โรงเรียนมัธยมศึกษา ของนายสุนธร เกื้อกุล โดยมีผู้นำเสนอดังนี้
1. นางสาวยามีลา อาแซ รับหน้าที่เป็นพิธีกร
2.นาสาวอัสมาดี สาหะ นำเสนอเกี่ยวกับ

 • ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • กลุ่มตัวอย่าง
 • ประโยชน์ที่ได้รับ 
3.นางสาว พาอีซะห์ สะแม นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 4. นายอากรัน อาแด นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 
5.นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ นำเสนอเกี่ยวกับ
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
6.นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง นำเสนอเกี่ยวกับ
 • ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
 • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
 • แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม
 •  ทีม Captian นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทีม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 • ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ทีม ครูปิ่นโต นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 • ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประมวลภาพ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

วันที่ 16-2-50 ทีมครูคอมยุคใหม่ ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายอัสมัน. มูเล็ง หัวหน้างานทะเบียนของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เพื่อศึกษาระบบเดิมของทะเบียนประวัตินักเรียน และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเดิม ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 8


ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 • ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
             -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                       ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. แนะนําภาษา PHP                                                            
2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP
6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
10. ตัวดําเนินการ
11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
16. บทสรุป
               
                   ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด

                                                            ประมวลภาพ